Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka
     Dokumenty Soboru Watykańskiego II określają Akcję Katolicką jako „współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym” (DA, 20). Chodzi tu szczególnie o wypływającą z natury Kościół ścisłą jedność działania świeckich wraz z kapłanami i biskupami. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że apostolat Akcji Katolickiej jest domeną świeckich. Zarówno biskupi, jak i świeccy mają obowiązek wspólnie wsłuchiwać się w to „co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 7).
     Jednym z elementów istotnych dla Akcji Katolickiej jest niesienie ludziom inspiracji duchowo-religijnej i moralnej. „Żyjemy w świecie, w którym powab zaangażowania w sprawy doczesne jest bardzo silny i nęcący, ale tylko ludzie o rzetelnej, głębokiej formacji moralnej, duchowej i intelektualnej zdolni będą dokonywać koniecznych reform i przemian tak bardzo potrzebnych dzisiejszym czasom i ludziom” (Paweł VI).
     Akcja Katolicka nie jest powołana, aby stać się partią polityczną, jednak katolicy jako obywatele mają prawo i obowiązek łączyć się w różnych stowarzyszeniach politycznych. Cel Akcji Katolickiej ściśle pokrywa się z celem Kościoła, gdyż „Świeccy starają się w łączności z biskupem i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywianiu duchem, wszystkich dziedzin życia” (Jan Paweł II, Christofideleslaici, 31).
   Akcja Katolicka nie zastrzega sobie monopolu apostolstwa świeckich i nie ma zamiaru kierować innymi stowarzyszeniami czy ruchami katolickimi, z którymi powinna współpracować. Podstawą teologiczną i motywem do działania katolików w świecie jest przyjęty Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia – sakramenty życia chrześcijańskiego, które wyposażają ochrzczonego w mandat odpowiedzialności za wiarę i nakładają obowiązek jej głoszenia oraz obrony. 
     Chociaż chrześcijanin nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia, aby mógł wiarę głosić, to jednak włączenie się w Akcję Katolicką stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże w przełamaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat. Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście z Wieczernika Kościoła w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą  Akcji Katolickiej:
      1)przyjrzeć się sytuacji życiowej,
      2) przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii,
      3) działać, promując czyny z wiary.
 
Akcja Katolicka w Polsce.
     Papież Jan Paweł II podkreślił szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w formacji wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”. Dlatego podczas wizyty zwanej Ad limina Apostolorum biskupów polskich, 12 stycznia 1993 roku, zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej.„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”- powiedział Ojciec Święty.
     Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest zaangażowanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).
      Od 1996 roku w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.
 
Akcja Katolicka w Diecezji Drohiczyńskiej.
13 października 1996 roku JE Ks. Bp Antoni Dydycz erygował dekretem Akcję Katolicką Diecezji Drohiczyńskiej, działającą na terenie diecezji już od 21 czerwca 1995 roku i jednocześnie zatwierdził Statut stowarzyszenia, zaś 18 czerwca 1997 roku minister Administracji i Spraw Wewnętrznych podpisał rozporządzenie nadające AK naszej diecezji osobowość prawną.
 
Akcja Katolicka w parafii konkatedralnej.
      Oddział Akcji Katolickiej  w naszej parafii został powołany w dniu 3 listopada 1998 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jana Sobechowicza i wikariusza ks. Romana Kowerdzieja, który został pierwszym asystentem oddziału. W zebraniu założycielskim uczestniczyły 22 osoby. W tajnym głosowaniu wybrano pierwszy zarząd. Na przestrzeni lat zmieniał się skład zarządu oraz liczebność oddziału. Obecnie oddział Akcji Katolickiej w parafii konkatedralnej liczy 16 członków.
 
Na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym w dniu 27 czerwca 2018r. wybrano zarząd w następującym składzie:
 • Krzysztof Rybak - prezes
 • Barbara Artych - wiceprezes
 • Teresa Dziukowska – sekretarz
 • Jadwiga Pieniak - skarbnik
 • Zofia Murawska – członek
 • Grażyna Grabarek – członek
 • Komisja rewizyjna: Ewa Lipka i Jadwiga Wilk
 • Asystentem POAK został ks. Grzegorz Wierzbicki.

 
      Przez 20 lat istnienia POAK podejmowaliśmy się realizacji zadań z zakresu:
1.  Formacji duchowej członków.
 • Comiesięczne spotkania formacyjne z rozważaniem fragmentów Pisma Św., korzystaniem z materiałów formacyjnych rozpisanych na poszczególne lata;
 • Przewodniczenie rozważaniom różańcowym i Drogi Krzyżowej;
 • Oprawa liturgiczna Mszy Św. podczas uroczystości kościelnych;
 • Udział w rekolekcjach diecezjalnych dla członków Akcji Katolickiej;
 • Organizowanie i prowadzenie od 2002 roku comiesięcznych pieszych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Bożej  w Miedznie, w każdą trzecią sobotę miesiąca. Ostatni 95 raz pielgrzymowaliśmy w sierpniu 2011 roku. Kontynuacją tamtych pielgrzymek są dziś comiesięczne pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim;
 • Coroczne uczestnictwo w krajowej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
2. Działalności charytatywnej i wychowawczej.
 • Organizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin ubogich;
 • Organizowanie charytatywnych zabaw sylwestrowych i karnawałowych, z których dochód przeznaczony był na potrzeby naszej parafii np. dofinansowanie remontu zaplecza kuchennego, prac budowlano-remontowych przy konkatedrze oraz na pomoc ludziom potrzebującym;
 • Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dla dzieci  do Częstochowy, Lichenia i Warszawy;
 • Dofinansowywanie uczniom wyjazdów na Zieloną Szkołę i zakupów przyborów szkolnych;
 • Współpraca z Parafialnym Oddziałem Caritas w akcjach charytatywnych;
 • Czynne wspieranie inicjatyw społecznych np. zbieranie podpisów przeciwko dopuszczeniu do sprzedaży bez recepty pigułki ,,Ella-one” – stop pigułce śmierci;
 • Przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieżypt. ,,Strój godny nie wygodny”, którego celem była promocja właściwego stroju w kościele;
 • Organizowanie corocznych  kiermaszów ze sprzedażą książek katolickich, kart świątecznych i palm wielkanocnych wykonanych przez członków i sympatyków naszego oddziału AK;
 • Udział w uroczystościach religijno-patriotycznych w mieście i diecezji.
3.   Działalności na rzecz Parafii i środowiska lokalnego
 • Zorganizowanie z okazji Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa w 2000 roku wraz z Oddziałem Caritas i KSM festynu pod hasłem ,,Jezus 2000 lat obecności”;
 • Organizowanie kiermaszów Książki Katolickiej, na których swoje stanowiska miało kilkunastu wydawców;
 • Kilkuletnia współpraca z Katolickim Klubem Sportowym ,,Bonus” przy budowie i eksploatacji obiektów sportowych;
 • Organizowanie pielgrzymek do miejsc kultu religijnego m.in. Częstochowy, Lichenia, Chodyszewa, Getrzwałdu, Kodnia i Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki;
 • Zorganizowanie wyjazdów do Sejmu na konferencje dotyczące aktualnych spraw społecznych.
 
 
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33). Jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: ,,Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”.