Legion Maryi (Legio Marioe)

Legion Maryi (Legio Marioe). Historia powstania

Katolicki ruch apostolstwa świeckich - powstał w Irlandii w roku 1921. Założycielem ruchu był Irlandczyk Frank Duff, a zainspirowała go do tego lektura dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Legion Maryi w parafii konkatedralnej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim został powołany 8 września 1993 r.  Opiekunem duchowym od momentu założenia był ówczesny proboszcz parafii ks. inf. Jan Sobechowicz. Wspolnota liczy 12 członków czynnych oraz 30 członków pomocniczych. Spośród członków czynnych 4 osoby pełnią następujące określone stanowiska takie jak: prezydent, v-ce prezydent, sekretarz oraz kasjer. Pozostali członkowie pomocniczy to osoby w podeszłym wieku, które nie są w stanie podjąć pracy apostolskiej, ale ofiarują swoje modlitwy w intencji Legionu Maryjnego.

 

W parafii konkatedralnej w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 odbywają się wspólne zebrania członków. Ich zadaniem jest szerzenie Kultu Matki Bożej i głoszenie Ewangelii przez czynne apostolstwo. Do Legion Maryi może być przyjęty każdy, kto jest zdecydowany wypełnić obowiązki członkostwa. Po zgłoszeniu się do prezydium legionu odbywa się trzymiesięczną próbę, następnie składa przyrzeczenie, które ma formę modlitwy do Ducha Świętego. Do głównych obowiązków legionisty należy uczestnictwo w cotygodniowym zebraniu, wypełnienie obowiązku pracy apostolskiej wyznaczonej przez prezydium, przynajmniej przez dwie godziny w tygodniu oraz zdanie z niej sprawozdania. Ponadto odmawianie codziennie specjalnych modlitw i hymnu Magnificat.

Jedną z głównych form apostolstwa Legionu Maryi są odwiedziny w domach. Przy okazji nawiązanych w ten sposób kontaktów propaguje się czytelnictwo prasy katolickiej, zachęca się do częstszego korzystania z sakramentów i uczestnictwa we Mszy św. Legioniści odwiedzają również chorych w szpitalach, ofiarują cudowne medaliki, doprowadzają do sakramentów małżeńskich i sakramentów chrztu św. Do zadań członków należy także wykonywanie pomocniczych prac w parafii.


Symbole Legionu Maryi

VEXILLUM Legionu Maryi jest wzorowane na signum - znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę - symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci. Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej.
Podczas uroczystości legionowych (Acies) i procesji używa się modelu procesjonalnego Vexillum, wykonanego na wzór modelu stołowego.

 

Vexillum jest znakiem rozpoznawczym Legionu Maryi, dlatego jako jego logo powinno być umieszczone na oficjalnym papierze listowym Legionu. Model stołowy Vexillum jest prawnie chroniony i może być wykonywany jedynie za pozwoleniem Concilium.


To jest piękny i pełen wyrazu znak Legionu Maryi  (papież Pius XI).

Św. Ludwik Maria de Montfort doskonale rozumiał fakt, że nie wolno oddzielać Najświętszej Dziewicy od Ducha Świętego. Legion Maryi z pełnym przekonaniem przyswoił sobie jego nauczanie w zakresie tego związku jedności, i z tego powodu dąży do zgłębienia doktryny o Duchu Świętym   (R. Laurentin).

Źródło: www.legionmaryi.pl
 

IKONA LEGIONU to obraz namalowany przez młodego artystę z Dublina, jako dar dla Legionu Maryi. Wyraża ona jego duchowość a ponadto odzwierciedla modlitwy legionowe.

W górze obrazu przedstawiony jest Duch Święty, dawca wszelkich dobrodziejstw. Na dole widzimy glob ziemski, a wokół skupionych dobrych i złych ludzi, symbol świata dusz. Pomiędzy obu grupami stoi Maryja, Pośredniczka łask, wstawiająca się za cały świat. Duch Święty w postaci Gołębicy ocieniający Maryję i napełniający Ją swym światłem oraz ogniem miłości Bożej to symboliczne przedstawienie modlitw wstępnych (wezwania do Ducha Świętego i Różańca). W tych modlitwach Legion czci moment Zwiastowania. Zgoda Maryi na Wcielenie uczyniła Ją Matką Boga i Matką łaski Bożej. Legioniści wiążą się z Maryją łańcuchem różańcowym, biorąc sobie do serca słowa papieża Piusa IX.: Dajcie mi armię odmawiających różaniec, a zdobędę świat. Znajdujemy tu również nawiązanie do Zesłania Ducha Świętego, o które Maryja modliła się wraz z apostołami. Przez widzialne znaki Duch Święty napełnia Kościół apostolskim ogniem, który ma odnowić oblicze ziemi.  Postać Maryi zgodna jest z brzmieniem antyfony o Tej, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy. Jej czoło zdobi świecąca gwiazda, która niedwuznacznie wskazuje, kto jest ową Gwiazdą Poranną, co jaśnieje od początku i zapowiada nadejście zbawienia.

Końcowe modlitwy zawarte są we wszystkich elementach obrazu. Legion ukazuje się jako nieprzejrzana armia, która pod kierownictwem swej Królowej, niosąc Jej proporzec, postępuje w szyku bojowym. Krzyż i Różaniec - tym dysponują legioniści w zdobywaniu dusz ludzkich dla Chrystusa. Modlą się oni o wiarę, która natchnie nadprzyrodzoną łaską każde pragnienie i czyn i która da im siłę podejmowania każdego trudu i ryzyka dla Chrystusa, ich Króla. Tę wiarę symbolizuje słup ognisty, który zespala serca legionistów w jedno, prowadzi ich do zwycięstwa i do krainy wieczystej obietnicy, a po drodze rozsiewa życiodajny ogień Bożej miłości. Tym Słupem Ognistym jest Maryja, która przez swą wiarę uratowała świat Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Wokół obrazu umieszczone są słowa z Kateny. Jest to symboliczne ukazanie znaczenia słowa - katena  - łańcucha jednoczącego wszystkich legionistów świata.

Źródło: www.legionmaryi.pl