Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków. Decyzja o przyjęciu sakramentu małżeństwa jest decyzją życiową i nie powinno się jej podejmować pochopnie lub pod jakimkolwiek przymusem.


Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące prze ślubem, aby spokojnie i rozważnie przeprowadzić przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Ponadto powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu (dotyczy to tych, którzy są ochrzczeni poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 6 miesięcy),
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej,
 • zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),
 • dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości,
 • strona owdowiała (jeśli jest) akt zgonu współmałżonka.

Po spisaniu protokołu przedślubnego a przed zawarciem małżeństwa należy:
 • uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej,
 • przeżyć dzień skupienia dla narzeczonych,
 • przystąpić do sakramentu pokuty (pierwszy raz po spisaniu protokołu przedślubnego i drugi bezpośrednio przed ślubem),
 • przedstawić w kancelarii parafialnej zaświadczenie z Poradni Rodzinnej,
 • dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii), z adnotacją o nieistnieniu przeszkód małżeńskich.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia. W Polsce w 1989 r. Konferencja Episkopatu - zgodnie z przepisem kanonu 1038 §2 - przyjęła (za przepisami prawa państwowego) osiągniecie osiemnastu lat za wiek wymagany do zawarcia małżeństwa, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet (zob. Instrukcja 1998 r., n. 8). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (art. 10 §1) stanowi: "Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18". Przepis ten został przez Konferencję Episkopatu Polski "kanonizowany". Tenże art. 10 §1 dodaje: "Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny".